Förlänger anmälningsperioden för pågående försäljning av aktierna i Challenger Mobile Technology AB

Tidigare styrelsen har, med bemyndigande från stämman 7 oktober 2020, beslutat att förlänga perioden för anmälan omförvärv av aktier i dotterbolaget Challenger Mobile TechnologyAB (publ). Ny slutdag för teckning är onsdag 2 december 2020.

Anledningen är att det har kommit till vår kännedom att vissa förvaltare har haft problemmed att kommunicera erbjudandet i god tid innan anmälningsperiodens slut samt att anmälningssedel inte blivit tillgänglig på alla hemsidor.

Inom kort kommer vi erbjuda digital anmälan för att vidare underlätta anmälan för alla. Fullständigt erbjudande finns tillgängligt på www.challengermobile.se samt i pressmeddelande publicerat 4 november 2020.

Stockholm 2020-11-16

Tidigare styrelsen

För ytterligare information kontakta VD i ovan nämnt dotterbolag:
Johan Meijer, VD Challenger Mobile Technology