Kommuniké från årsstämma 2022

Årsstämma i Challenger Mobile Technology AB (publ) (”Challenger”) hölls idag, tisdagen den 28 juni 2021. Nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades.

PRESSMEDDELANDE 28 JUNI 2022

Kommuniké från årsstämma 2022

Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt förslaget, vilket innebär att den ansamlade resultatet överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 3 ledamöter utan några suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Mats Boquist (omval), Johan Meijer (omval), och Tomas Ringström (omval).

Till revisor valde stämman revisionsbolaget Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Gunnel Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor.

Stämman beslutade att Styrelsens arvode fastställs till 100 000 kr per år för ordföranden, 50 000 kr per år för externa styrelseledamöter, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm 28 juni 2022
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com