Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Challenger Mobile Technology AB (publ), org.nr 556997-4982, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 13.30 i bolagets lokaler, Kistagången 20 B, 2 tr i Kista.

Rätt att deltaga. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 juni 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 22 juni 2022 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom
förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
aktieboken senast fredagen den 17 juni 2022. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;
10. Stämmans avslutande.
Stockholm i maj 2022
Styrelsen