Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägarna i Challenger Mobile Technology AB (publ), org.nr 556997-4982, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl. 13.30 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista.

Rätt att deltaga – Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken senast måndagen den 21 juni 2021, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman
till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 24 juni 2021 under adress c/o Adv. Mats Boquist,
Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till
bolaget i god tid före årsstämman.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom
förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
aktieboken senast måndagen den 21 juni 2021. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören,
9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;
10. Stämmans avslutande.

Stockholm i maj 2021
Styrelsen