Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Challenger Mobile Technology AB (publ), org.nr 556997-4982, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 juni 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Kistagången 20 B, 2 tr i Kista.

Rätt att deltaga. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 juni 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 25 juni 2024 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast onsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;
10. Bemyndigande till styrelsen: se nedan not.
11. Stämmans avslutande.

Not. ärende 10 Bemyndigande till styrelsen:
Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Stockholm i maj 2024
Styrelsen

Läs som PDF.